Gặp gỡ các ứng cử viên

Bầu cử 2022

Thị trưởng San Jose

 

Hội đồng thành phố San Jose 3

 

Hội đồng thành phố San Jose 5

 

Hội đồng thành phố San Jose 7

 

Santa Clara County Board of Supervisor District 1

 

Cảnh sát trưởng hạt Santa Clara

 

Bầu cử 2020

Hội đồng thành phố San Jose 4

 

Hội đồng thành phố San Jose 6

 

Santa Clara County Board of Supervisor District 3

 

Quận hội California 25

 

Quận Thượng viện California 15

 

US House District 17

 

US House District 18

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 1

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 4

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 5

 

Hội đồng thành phố Santa Clara Quận 6