Cà phê với biên tập viên

Tham gia với chúng tôi để uống một tách cà phê và gặp biên tập viên quản lý mới của chúng tôi, Alexandria Bordas. Hãy nghe về tầm nhìn của cô ấy đối với phòng tin tức của chúng tôi và chia sẻ ý tưởng của bạn để giúp định hình hoạt động báo chí phục vụ cộng đồng của chúng tôi.

RSVP ở đây.