Diễn đàn ứng cử viên của quận và tiểu bang

Tham gia diễn đàn ứng cử viên tiếp theo của chúng tôi và nghe từ các ứng cử viên tranh cử cho các văn phòng quận và tiểu bang.

Tìm hiểu các ứng viên và vị trí của họ trong các vấn đề quan trọng nhất đối với bạn.

Các cuộc đua tham gia:

  • Santa Clara County Board of Supervisor District 1
  • Luật sư quận
  • Cảnh sát trưởng
  • Quận hội California 24

Có câu hỏi cho các ứng cử viên? Gửi email cho họ trước thời hạn tới [email được bảo vệ]

RSVP ở đây.

Cảm ơn nhà tài trợ của chúng tôi: San Jose / Silicon Valley NAACP