Diễn đàn ứng cử viên San Jose

Tham gia với chúng tôi để tham gia một diễn đàn ứng cử viên với các hội đồng về các cuộc đua của tiểu bang và địa phương ở San Jose.

Tìm hiểu ứng cử viên của bạn cho văn phòng tiểu bang và địa phương. San José Spotlight, hợp tác với SPUR San Jose, sẽ tổ chức các cuộc thảo luận của ban hội thẩm với các ứng cử viên cho các cuộc đua của tiểu bang và địa phương sau:

  • Thượng viện tiểu bang California, quận 15
  • Ban giám sát quận Santa Clara, quận 3
  • Hội đồng thành phố San Jose, quận 4
  • Hội đồng thành phố San Jose, quận 6

Trả lời TẠI ĐÂY.