Diễn đàn ứng cử viên Hội đồng thành phố San Jose

Bốn cuộc đua của Hội đồng Thành phố San Jose sẽ được bỏ phiếu vào tháng Sáu này. Tìm hiểu các ứng viên và vị trí của họ trong các vấn đề quan trọng nhất đối với bạn.

Các cuộc đua tham gia:

  • Quận 1
  • Quận 3
  • Quận 5
  • Quận 7

Có câu hỏi cho các ứng cử viên? Gửi email cho họ trước thời hạn tới [email được bảo vệ]

RSVP ở đây.

Cảm ơn nhà tài trợ của chúng tôi: San Jose / Silicon Valley NAACP