San Jose phát biểu: Một cuộc trò chuyện với Thẩm định viên Hạt Santa Clara Larry Stone

San José Spotlight đã chào đón Nhà đánh giá Larry Stone của Hạt Santa Clara trong loạt chương trình San Jose Speaks mới nhất của mình, có các cuộc trò chuyện tương tác với các nhà lãnh đạo South Bay, những người có ảnh hưởng và những người ra quyết định.

Stone đã thảo luận về Dự luật 19, được các cử tri thông qua vào năm 2020 và làm phức tạp đáng kể các quy tắc chuyển giao đánh giá thuế tài sản.

Xin cảm ơn nhà tài trợ của chúng tôi: Hiệp hội Môi giới Hạt Santa Clara.