Diễn đàn ứng cử viên Santa Clara

Tham gia với chúng tôi trong một diễn đàn ứng cử viên với các bảng về các cuộc đua của tiểu bang và địa phương ở Santa Clara.

Tìm hiểu ứng cử viên của bạn cho văn phòng tiểu bang và địa phương. San José Spotlight, hợp tác với SPUR San Jose, sẽ tổ chức các cuộc thảo luận của ban hội thẩm với các ứng cử viên cho các cuộc đua của tiểu bang và địa phương sau:

  • Hội đồng California, Quận 25
  • Hội đồng Thành phố Santa Clara, Quận 1
  • Hội đồng Thành phố Santa Clara, Quận 4
  • Hội đồng Thành phố Santa Clara, Quận 5
  • Hội đồng Thành phố Santa Clara, Quận 6

Trả lời TẠI ĐÂY.