Sống sót COVID-19: Điều gì tiếp theo cho Trung tâm thành phố San Jose?

Các hạn chế của tiểu bang và quận do đại dịch COVID-19 gây ra đã khiến khu trung tâm phát triển và đóng cửa các doanh nghiệp trong nhiều tháng.

Những cơ hội sau COVID-19 khi công việc kinh doanh trở lại bình thường là gì? Hãy lắng nghe từ nhóm chuyên gia của chúng tôi về tương lai của trung tâm thành phố San Jose và sự phục hồi kinh tế của nó.