Holly Kreider

Holly Kreider là giám đốc chương trình cho chương trình Cộng đồng và Cơ hội tại Heising-Simons Foundation.

Cô ấy đã nhận được Ed.D. về phát triển con người và tâm lý học của Đại học Harvard và bằng đại học về tâm lý học của UCLA. Kinh nghiệm của cô bao gồm nghiên cứu ứng dụng, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận và vì lợi nhuận, và tham vấn, tập trung vào sự tham gia của gia đình, sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên và đánh giá chương trình.

Holly tham gia Quỹ Heising-Simons vào năm 2012.

Tòa soạn cộng đồng của bạn cần bạn. Bạn sẽ tham gia vào sự thành công của nó chứ?

Quà của bạn đến San José Spotlight hôm nay sẽ được CHUYỂN ĐI!

Sự hỗ trợ của bạn cho phép chúng tôi có được những phóng viên tuyệt vời như Trần Nguyên, những người làm việc không mệt mỏi để mang đến cho bạn những câu chuyện chuyên sâu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.