Trung tâm thương mại

Người sáng lập, Turnout4Transit

 

Chuyên mục Giao thông vận tải

Monica Mallon là người ủng hộ Quận Santa Clara và là người lái phương tiện di chuyển suốt đời. Lần đầu tiên cô tham gia vào việc vận động chuyển tuyến khi còn là sinh viên tại San Jose State và việc cắt giảm các tuyến đường quá cảnh đang được đề xuất. Sau đó cô tiếp tục làm việc trong Bộ phận Quản lý Nhu cầu Vận tải tại Tiểu bang San Jose.

Trong đại dịch khi đề xuất cắt giảm phương tiện giao thông nghiêm trọng, Monica đã thành lập Turnout4Transit, một nhóm vận động quá cảnh, để vận động mọi người tiết kiệm phương tiện giao thông.

Monica là sinh viên mới tốt nghiệp Tiểu bang San Jose và sống ở Cambrian trong Quận Santa Clara chưa hợp nhất, nơi cô là chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Cambri.

socials