Tham Gia

Sử dụng lịch bên dưới để tìm các cuộc họp chính phủ và khu phố công cộng gần bạn.

Đọc hướng dẫn của chúng tôi để biết cách xem và tham gia Hội đồng thành phố San JoseBan giám sát quận Santa Clara các cuộc họp.