Trang chủ Ban điều hành

Ban điều hành

Akemi Flynn

Akemi Flynn

Phó Chủ tịch
Giám đốc tác động
Diễn đàn Lãnh đạo Hoa Kỳ Thung lũng Silicon

Michael Fox Jr.

Michael Fox Jr.

Thủ quỹ
Tổng Giám Đốc
Thiện chí của Thung lũng Silicon

Larry Sokoloff

Larry Sokoloff

Thư ký
Giáo sư danh dự
San Jose State University

Victor Gómez

Victor Gómez

Người sáng lập và Chủ tịch
Chiến lược đỉnh cao

Vua Kathleen

Vua Kathleen

Tổng Giám Đốc
Tổ chức Trẻ em Khỏe mạnh hơn

Josh Barousse

Josh Barousse

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành
San José Spotlight