Trang chủ Ban điều hành

Ban điều hành

Jennifer yêu

Jennifer yêu

Phó Chủ tịch
Giám đốc điều hành
Điểm đến: Trang chủ

Rick L. Callender

Rick L. Callender

Thủ quỹ
Tổng Giám Đốc
Khu vực nước thung lũng Santa Clara

Victor Gómez

Victor Gómez

Thư ký
Người sáng lập và Chủ tịch
Chiến lược đỉnh cao

Derecka Mehren

Derecka Mehren

Giám đốc điều hành
Quan hệ đối tác làm việc Hoa Kỳ

Vua Kathleen

Vua Kathleen

Tổng Giám Đốc
Tổ chức Trẻ em Khỏe mạnh hơn

Michael Fox Jr.

Michael Fox Jr.

Tổng Giám Đốc
Thiện chí của Thung lũng Silicon

Akemi Flynn

Akemi Flynn

Network Weaver
Diễn đàn Lãnh đạo Hoa Kỳ Thung lũng Silicon

Josh Barousse

Josh Barousse

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành
San José Spotlight